Användarvillkor för StudyBees webbtjänst

1. Villkorens omfattning

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för användningen av webbtjänsten StudyBee i Sverige (nedan gemensamt kallade ”webbtjänsten” respektive ”Användaren”) och som nu eller i framtiden ägs och drivs av StudyBee AB (”StudyBee”), oberoende av vilken teknisk plattform webbtjänsten används på.

1.2 Dessa Användarvillkor gäller för all användning av webbtjänsten StudyBee. Användaren blir bunden av dessa Användarvillkor genom att klicka i “Godkänn Användarvillkoren” i StudyBee’s installationsprocess.

1.3 StudyBee förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. StudyBee kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på webbtjänsten, på StudyBees webbplats eller på annat lämpligt sätt. Ändringar i den personuppgiftshantering som sker och som behövs för att tillhandahålla webbtjänsten StudyBee annonseras genom ett utskick till Användarens angivna email eller genom en pop-up då tjänsten startas. Går Användaren vidare och använder tjänsten efter detta antas Användaren ha godkänt ändringarna.

2. Användning och tillgänglighet

2.1 Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i dessa Användarvillkor och såvida inget annat anges i dessa Användarvillkor ger StudyBee Användaren en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda och förevisa webbtjänsten och det material som presenteras där.

2.2 Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på webbtjänsten utan att i förväg ha erhållit StudyBee skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från webbtjänsten till Användarens egen dator, förutom rena egna personuppgifter.

2.3 StudyBee äger rätt att, efter eget gottfinnande beordra den utvärderande Användaren att upphöra med webbtjänsten, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet. StudyBee äger rätt att, efter eget gottfinnande utan plikt att meddela Användaren, modifiera eller förändra webbtjänsten på sådant sätt att det inte ligger i konflikt med det PUB avtal StudyBee har med den utvärderande Användarens huvudman, utan att detta ger grund till något skadestånd.

3. Användarens förpliktelser

3.2 Användaren förbinder sig att förse StudyBee med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för registreringen vad gäller namn, e-postadress, skola. Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter och andra uppgifter som Användaren förser StudyBee med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte skapa en falsk eller missledande identitet på webbtjänsten i stället för sin egen.

3.3 Om Användarens konto annulleras eller upphävs förbinder sig Användaren att inte registrera sig igen på webbtjänsten med användandet av ett annat namn eller på något annat sätt. Om StudyBee har anledning att anta att en Användares konto sedan tidigare har upphävts, så förbehåller StudyBee sig rätten att, utan att meddela Användaren därom, avsluta eventuella nya konton som Användaren registrerar. StudyBee förbehåller sig därutöver rätten att använda sig av andra förfaranden för att förhindra sådan omregistrering i enlighet med dessa Användarvillkor eller lag.

3.4 Användaren åtar sig att omedelbart underrätta StudyBee om Användaren får kännedom om eller misstänker att någon annan än Användaren använder användarkontot.

3.5 Användaren förbinder sig att inte överföra något material till webbtjänsten som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara. Användaren är ansvarig för och skall ersätta StudyBee för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot StudyBee till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

4. Uppsägning

4.1 StudyBee förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av den utvärderande Användarens tillgång till webbtjänsten, utan att i förväg meddela Användaren.

4.2 StudyBee äger rätt att omedelbart stänga av den utvärderande Användarens användarkonto, och därmed blockera Användarens tillgång till sådan information och sådana filer och till webbtjänsten om: Användaren vid någon tidpunkt inte efterlever dessa Användarvillkor, eller särskilt om Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om StudyBee på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet.

5. Integritet

5.1 StudyBee är måna om att skydda Användarens integritet och säkerhet. Alla personliga data som inhämtas av StudyBee från Användaren kommer att behandlas enligt StudyBees Personuppgiftsbiträdesavtal med Användarens Huvudman.

6. Information som Användaren lagt in i webbtjänsten

6.1 Delar av den information som Användaren lagt in i webbtjänsten bearbetas av StudyBee i enlighet med det Personuppgiftsbiträdesavtal vi inrättat med Användarens Huvudman.

6.2 StudyBee AB följer upp alla anmälningar om material som lagts in i webbtjänsten och som upplevs rasistiska, olagliga, eller som bryter mot upphovsrättslagen. StudyBee förbehåller sig rätten att ta bort sådant material som bryter mot tillämplig lag eller det Personuppgiftsbiträdesavtal vi inrättat med Användarens Huvudman.

7. Länkar, produkter och tjänster från tredje man på webbtjänsten

7.1 Dessa Användarvillkor är endast tillämpliga i webbtjänsten, vilken är aktiv då Användaren befinner sig på domänen www.studybee.se eller använder StudyBee’s tillägg till Google Chrome. Användarvillkoren är inte tillämpliga för andra webbsidor eller tillägg som ägs eller drivs av andra fysiska eller juridiska personer. StudyBee eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor, webbapplikationer eller andra informationskällor än webbtjänsten. StudyBee är inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller informationskällor och StudyBee stödjer eller godkänner inte och är inte ansvarig eller skadeståndskyldig för material på eller från sådana webbsidor, webbapplikationer eller informationskällor.

8. Datagaranti och backup

8.1 StudyBee garanterar inte avbrottsfri tillgång till webbtjänsten och kan inte hållas ansvariga för avbrott i tillgängligheten eller haveri på webbtjänsten som förorsakas av händelser utanför StudyBees kontroll. Ej heller ansvarar StudyBee för Användarens eventuella förlust av data till följd av händelser utanför StudyBees kontroll.

8.2 All data som tas bort från eller förändras av Användaren i StudyBees webbtjänst sparas på våra backup servrar i minst 7 dagar. Efter 7 dagar går data inte att återfå. Användaren kan när som helst inom denna 7 dagarsperiod kontakta StudyBee för att återfå förändrad eller raderad data.

8.4 All datakommunikation i webbtjänsten sker med Hypertext Transfer Protocol Secure (https). För att få tillgång till Tjänsten krävs också inloggning via Google Classrooms API. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med https.

9. Ansvarsbegränsning för icke betalande Användare

9.1 StudyBee ansvarar inte för förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser.

10. Överlåtelse och kvittning

10.1 StudyBee kan komma att överlåta hela eller delar av tjänstens utförande till tredje part, i vilket fall användaren kommer att informeras i god tid och få möjlighet att avsluta tjänsten.

11. Friskrivning beträffande webbtjänstens funktioner

11.1 Webbtjänsten är endast avsedd att hjälpa Användaren i undervisnings och inlärningsprocesser. StudyBee är ingen pedagogisk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren råd i pedagogiska bedömningsprocesser. Inga funktioner på webbtjänsten skall anses utgöra sådana råd.

12. Betalande registrerad användare

12.1 Utvärderande Användaren kan när som helst bli kund hos StudyBee. Om Användaren inte blir kund hos StudyBee under eller efter utvärderingsperioden, kan det medföra att Användaren inte får tillgång till vissa produkter, erbjudanden, funktioner eller resurser på webbtjänsten.

13. Upphovsrätt och varumärken

13.1 Användaren är införstådd med att webbtjänsten innehåller material som ägs av StudyBee, att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter.

13.2 Allt material i webbtjänsten är upphovsrättsligt skyddat under svensk upphovsrättslag (och, i tillämpliga fall, liknande utländsk lag) och StudyBee äger (eller har givits licens till) upphovsrätt i urvalet, sammanställningen, presentationen och förbättringen av sådant material.

13.3 Alla varumärken på webbtjänsten tillhör respektive ägare. StudyBee är firmanamnet och det registrerade varumärket som ägs av StudyBee AB, som tillsammans med eventuellt andra varumärken finns representerade på webbtjänsten. StudyBee affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktspartners och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på webbtjänsten.

14. Övrigt

14.1 Dessa Användarvillkor skall regleras och tolkas i enlighet med Konsumenttjänstlagen, Handelsbalken och allmänna avtalsrättsliga principer. Tvister i anledning av Användarens användning av webbtjänsten eller dessa Användarvillkors tillkomst, tolkning eller tillämpning skall, med uteslutande av andra forum, avgöras i Svensk domstol.

14.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös skall sådan bestämmelse anses som åtskild från Användarvillkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande skall inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall skall den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

14.3 Dessa Användarvillkor, tillsammans med StudyBees Personuppgiftsbiträdesavtal, StudyBees Köpavtal (om tillämpligt), utgör det fullständiga avtalet mellan Användaren och StudyBee. Om Användaren väljer att registrera sig som betalande användare på StudyBees webbtjänst och det uppstår någon motstridighet mellan innehållet i dessa Användarvillkor och innehållet i StudyBee Köpavtal skall StudyBees Köpavtal äga företräde.

Share