Dataskydd

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy
1. Inledning

Studybee AB, org.nr 556905-6525, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö (”Bolaget”), är ett svenskt bolag registrerat i Sverige enligt svensk lag.

Din integritet är viktig för oss och vi tar därför ansvar för att skydda den i enlighet med denna policy om hantering av personuppgifter (”Policyn”), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”Dataskyddsförordningen”) samt andra vid var tid tillämpliga gällande lagar och förordningar.

Denna Policy förklarar (tillsammans med Bolagets användarvillkor (”Villkoren”) och andra dokument som det hänvisas till) vilka personuppgifter vi samlar in från och om dig eller som du lämnar till oss. Policyn förklarar också hur personuppgifter kan komma att användas utav oss.

Bolaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig (”Ansvarig”), ansvarar för en säker hantering av dina personuppgifter som behandlas i webbtjänsten Studybee och erbjuds som tillägg till Google Chrome (”Webbtjänsten”). Dina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna erbjuda Studybee till dig som användare (”Tjänsten”).

En Ansvarig är det företag som bestämmer syftet för varför dina personuppgifter samlas in och hanteras. Bolaget är Ansvarig då du som användare själv registrerat dina personuppgifter eller då dina personuppgifter registrerats av någon annan, exempelvis din lärare, i Webbtjänsten under en prövoperiod eller fram till dess att din skola väljer att prenumerera på Tjänsten genom att ingå avtal med Bolaget. Om din skola väljer att ingå avtal med Bolaget om Tjänsten så är din skola Ansvarig, och Bolaget blir ett så kallat personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är det företag som hjälper Ansvarig att spara och hantera personuppgifterna. Bolaget är alltså inte Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter i Webtjänsten från och med att sin skola ingår avtal med Bolaget. Policyn gäller enbart under den tid Bolaget är Ansvarig.

Bolaget har för hantering av personuppgifterna utsett Google Cloud Platform till personuppgiftsbiträde (”Biträdet”), som i egenskap av extern part kommer att behandla personuppgifter på uppdrag av Bolaget. Biträdet är marknadens ledande inom databassäkerhet och personuppgifterna lagras inom EU.

Som Ansvarig behandlar Bolaget dina personuppgifter. Behandlingen innebär att vi samlar in, lagrar och i vissa fall utför andra åtgärder på dina personuppgifter. För att vi ska få lov att behandla dina personuppgifter så ska sådan behandling ske på ett lagligt, korrekt, säkert och öppet sätt. Syftet med Policyn är att på ett tydligt sätt beskriva och informera din om behandlingen så att du ska vara medveten om dina rättigheter.

Om inget annat anges gäller Policyn inte för någon ytterligare information som har samlats in av oss på eller via en annan plats än genom Webbtjänsten. Vi ber dig att noggrant läsa igenom Policyn så att du förstår hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter.

2. Behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske för att personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan dig och Bolaget genom att du registrerat dig och möjliggöra att du kan använda Tjänsten.

Ändamålet/Syftet med behandlingen av sådana personuppgifter som är nödvändiga för avtalets fullgörande är för att du ska kunna registrera dig/registreras som användare av Webbtjänsten och för att Bolaget ska kunna erbjuda dig Tjänsten.

Ändamålet/Syftet med behandlingen av de personuppgifter som du samtycker till genom separat avtal om samtycke är för att du som användare ska kunna tillgodogöra dig samtliga verktyg som Webbtjänsten erbjuder samt för att öka användarvänligheten och -upplevelsen. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig, se mer om detta i Villkoren.

3. Känsliga personuppgifter behandlas inte

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter inom ramen för Tjänsten.

4. Information som vi samlar in om dig

Vi samlar in all den information som du lämnar till oss genom Webbtjänsten, se nedan under punkt 5.

Vi samlar även in olika typer av information automatiskt från och om användare av Webbtjänsten, t.ex. analyser av trafikflödet i Webbtjänsten. Sådan information innefattar bland annat information som vi samlar in när du navigerar i Webbtjänsten, däribland men utan begränsning till data om trafikflöde, plats, webbloggar, webläsarinformation, IP-adresser och annan kommunikationsdata. Personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies behandlas i enlighet med denna Policy.

5. Information som du lämnar till oss

Vi samlar in information som du lämnar till oss direkt via Webbplatsen. Exempel på sådan information är:

– förnamn,

– efternamn,

– kontaktuppgifter (e-post),

– annan information som du har lämnat frivilligt till oss via fritextfält i webbtjänsten eller på vår webbplats.

En del av personuppgifterna behandlas av oss p.g.a. dess nödvändighet för att vi ska kunna leverera Tjänsten till dig som användare, t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress.

Andra personuppgifter hanteras endast av oss om du uttryckligen samtyckt till det genom avtal. Exempel på sådana personuppgifter som du kan samtycka till är telefonnummer, postadress. Du kommer att få möjlighet att specifikt samtycka till behandling av sådana personuppgifter innan några uppgifter samlas in och sparas av oss. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke, redigera felaktiga personuppgifter eller neka profilering genom cookies och liknande. Personuppgifterna kommer att raderas omedelbart och senast inom en (1) månad efter det att du raderat ditt konto alternativt dragit tillbaka ditt samtycke till behandling om inte personuppgifterna fortsatt uppfyller ett legitimt ändamål för Bolaget för fortsatt behandling.

6. Användning av information

Vi använder den information som vi samlar in om dig eller som du lämnar till oss för följande ändamål:

– för att förse dig med information som du vill ha från oss,

– för att svara på frågor eller kommentarer från dig,

– för intern företagsutveckling och för att utforma strategier,

– för att utvärdera hur Webbtjänsten används och för att presentera Webbtjänsten och dess innehåll på ett lämpligt och effektivt sätt för dig,

– för att förbättra vår tjänst och meddela dig om ändringar i tjänsten,

– för att uppfylla våra legala förpliktelser,

– för att fullgöra avtalet med dig eller din skola,

– för att förse dig med den information, de produkter eller de tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig när du uttryckligen har samtyckt till att bli kontaktad av oss i detta syfte. Sådant samtycke kan när som helst återkallas av dig.

Vi samlar in dina personuppgifter för särskilda ändamål och vi kommer inte att behålla dessa längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål om vi inte har en legal skyldighet att göra det. Se punkt 2 ovan för de uttryckligt angivna ändamålen för behandlingen.

7. Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig rätt till ett antal rättigheter då vi behandlar dina personuppgifter. Syftet med Dataskyddsförordningen är att öka skyddet för dina personuppgifter, och därigenom dina fri- och rättigheter. Du har alltid rätt till klar och tydlig information, och klara och tydliga villkor för behandlingen av dina personuppgifter. I det fall något är oklart i Policyn, Villkoren eller annan information som du har fått, vänligen kontakta oss på info@studybee.se så att vi kan förklara detta närmre.

Du har rätt att vid registreringen tillgodogöra dig följande information:

– Personuppgiftsansvarig: Studybee AB, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, info@studybee.se,

– Dataskyddsombud: Ted Möller, ted@studybee.se

– Ändamålet med behandlingen av sådana personuppgifter som är nödvändiga för avtalets fullgörande är för att du ska kunna registrera dig/registreras som användare i Webbtjänsten och för att Bolaget ska kunna erbjuda dig Tjänsten,

– Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter som du samtycker till genom separat avtal om samtycke är för att du som användare ska kunna tillgodogöra dig samtliga verktyg som Webbtjänsten erbjuder samt för att öka användarvänligheten och -upplevelsen. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig.

– Kategorier av mottagare: Personuppgifterna kan komma att överföras till mottagare, se mer nedan i punkt 8,

– Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför Europeiska Unionen,

– Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge du är en registrerad användare hos Bolaget och kommer att raderas omedelbart och senast inom en (1) månad efter det att Användaren raderat sitt konto alternativt dragit tillbaka sitt samtycke till behandling om inte personuppgifterna fortsatt uppfyller ett legitimt ändamål för Bolaget för fortsatt behandling,

– Du har en rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter,

– Du har en rätt att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifterna eller att invända mot behandlingen,

– Du har en rätt till dataportabilitet av samtliga personuppgifter som behandlas p.g.a. ditt samtycke (vilket innebär att personuppgifterna kan flyttas till en annan Ansvarig om du vill),

– I det fall att du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter har du en rätt att dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst och kräva behandlingens upphörande,

– Du har en rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen,

– Dina personuppgifter kan komma att användas för profilering, alltså analysering av ditt beteende i Webbtjänsten, för att Bolaget ska kunna utveckla Webbtjänsten för att bättre passa den till ditt användande. Du kan närsomhelst kräva att vi upphör med sådan profilering.

8. Utlämning av information

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande utomstående parter i syfte att tillhandahålla och/eller förbättra våra produkter och tjänster:

– andra företag som Bolaget har ingått samarbetsavtal med, och leverantörer och/eller tjänsteleverantörer som vi använder för support för vår verksamhet.

– utomstående parter som hjälper oss att erbjuda eller förmedlar Tjänsten och Webbtjänsten. Dessa utomstående parter (t.ex. en samarbetspartner) har inte rätt att använda uppgifterna i något annat syfte än det som angivits av Bolaget. Bolaget kommer att informera berörda Användare innan sådan överföring av personuppgifterna sker.

– Bolaget kan dela Användares personuppgifter med utomstående parter i marknadsföringssyfte, men endast om Användaren godkänner att personuppgifterna lämnas ut.

Utöver vad som har angetts ovan kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för att:

– följa ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala skyldigheter,

– verkställa eller tillämpa våra användarvillkor för Webbtjänsten och andra avtal, och

– skydda rättigheter, egendom eller för att värna om säkerheten för Bolaget samt dess franchisebolag eller annan. Till detta räknas utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att tillhandahålla skydd mot bedrägerier.

Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter i Webbtjänsten och strävar efter att Webbtjänsten och Tjänsten ska vara helt säker utan möjlighet till läckage av personuppgifter, t.ex. genom hackerattacker. Vi möjliggör aldrig publik tillgänglighet till personuppgifter. Dock är det tyvärr inte helt säkert att överföra information via internet eller till Webbtjänsten. Även om vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att säkerheten för de uppgifter du överför till Webbtjänsten.

9. Rätten till information och rättelse

Du har rätt till att utan kostnad begära ut information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade eller borttagna. För att utnyttja någon av dessa rättigheter vänligen vänd dig till StudyBee via e-mail info@studybee.se.

10. Säkerhetsåtgärder och lagring

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering. All kommunikation till och från vår databas är krypterad med https för att öka skyddet för din personliga integritet.

Bolaget lagrar samtliga personuppgifter som behandlas hos Biträdet på Irland. Både Bolaget och Biträdet förbinder sig att inte för tredje man avslöja personuppgifter som lagras i Tjänsten. Sekretessåtagandet gäller så länge uppgifterna finns i Tjänsten och Bolaget är Ansvarig. Användaren ska följa alla av Bolaget meddelade regler om datasäkerhet. Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

11. Ändringar i Policyn

Samtliga ändringar i denna Policy publiceras av oss i Webbtjänsten tillsammans med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi gör några större eller betydande ändringar i Policyn meddelar vi detta på Webbtjänstens startsida eller via e-post.

12. Kontaktuppgifter

Kontakta oss på info@studybee.se om du har några frågor eller andra kommentarer i förhållande till vår Policy eller vår hantering av personuppgifter.

GDPR

EU har infört ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som började tillämpas i medlemsstaterna 25 maj 2018.  Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter då Personuppgiftslagen. I stora drag är Dataskyddsförordningen en lag för att upprätthålla mänskliga rättigheter vad gäller personlig data. Detta tycker vi är bra och ser fram emot att vara med och stärka skyddet för elever och pedagoger som använder StudyBee.

StudyBee har varit medvetna om Dataskyddsförordningen sedan den klubbades igenom April 2016. Vi har sedan dess haft detta i åtanke när vi byggt vårt system, samt i hur vi hanterar Dataskyddsförordningen organisatoriskt.

  • Vårt Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB), Användarvillkor samt Licensavtal för kunder är idag kompatibla med Dataskyddsförordningen. För att kunna utvärdera StudyBee måste huvudman för er skola skriva på PUB avtal. Samma PUB avtal gäller också under licensavtalet efter att ni blivit kund.
  • Vi har dokumenterade processer för preventiva säkerhetsrutiner och hantering av personuppgiftsincidenter.
  • StudyBee är byggt med “Privacy as design” i åtanke och ger därmed ett mycket bra skydd.
  • Vi har ett Dataskyddsombud registrerad hos Datainspektionen som ser till att alla punkter i Dataskyddsförordningen bejakas.

Användarvillkor

Användarvillkor för StudyBees webbtjänst

1. Villkorens omfattning

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för användningen av webbtjänsten StudyBee i Sverige (nedan gemensamt kallade ”webbtjänsten” respektive ”Användaren”) och som nu eller i framtiden ägs och drivs av StudyBee AB (”StudyBee”), oberoende av vilken teknisk plattform webbtjänsten används på.

1.2 Dessa Användarvillkor gäller för all användning av webbtjänsten StudyBee. Användaren blir bunden av dessa Användarvillkor genom att klicka i “Godkänn Användarvillkoren” i StudyBee’s installationsprocess.

1.3 StudyBee förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. StudyBee kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på webbtjänsten, på StudyBees webbplats eller på annat lämpligt sätt. Ändringar i den personuppgiftshantering som sker och som behövs för att tillhandahålla webbtjänsten StudyBee annonseras genom ett utskick till Användarens angivna email eller genom en pop-up då tjänsten startas. Går Användaren vidare och använder tjänsten efter detta antas Användaren ha godkänt ändringarna.

2. Användning och tillgänglighet

2.1 Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i dessa Användarvillkor och såvida inget annat anges i dessa Användarvillkor ger StudyBee Användaren en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda och förevisa webbtjänsten och det material som presenteras där.

2.2 Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på webbtjänsten utan att i förväg ha erhållit StudyBee skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från webbtjänsten till Användarens egen dator, förutom rena egna personuppgifter.

2.3 StudyBee äger rätt att, efter eget gottfinnande beordra den utvärderande Användaren att upphöra med webbtjänsten, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet. StudyBee äger rätt att, efter eget gottfinnande utan plikt att meddela Användaren, modifiera eller förändra webbtjänsten på sådant sätt att det inte ligger i konflikt med det PUB avtal StudyBee har med den utvärderande Användarens huvudman, utan att detta ger grund till något skadestånd.

3. Användarens förpliktelser

3.2 Användaren förbinder sig att förse StudyBee med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för registreringen vad gäller namn, e-postadress, skola. Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter och andra uppgifter som Användaren förser StudyBee med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte skapa en falsk eller missledande identitet på webbtjänsten i stället för sin egen.

3.3 Om Användarens konto annulleras eller upphävs förbinder sig Användaren att inte registrera sig igen på webbtjänsten med användandet av ett annat namn eller på något annat sätt. Om StudyBee har anledning att anta att en Användares konto sedan tidigare har upphävts, så förbehåller StudyBee sig rätten att, utan att meddela Användaren därom, avsluta eventuella nya konton som Användaren registrerar. StudyBee förbehåller sig därutöver rätten att använda sig av andra förfaranden för att förhindra sådan omregistrering i enlighet med dessa Användarvillkor eller lag.

3.4 Användaren åtar sig att omedelbart underrätta StudyBee om Användaren får kännedom om eller misstänker att någon annan än Användaren använder användarkontot.

3.5 Användaren förbinder sig att inte överföra något material till webbtjänsten som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara. Användaren är ansvarig för och skall ersätta StudyBee för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot StudyBee till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

4. Uppsägning

4.1 StudyBee förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av den utvärderande Användarens tillgång till webbtjänsten, utan att i förväg meddela Användaren.

4.2 StudyBee äger rätt att omedelbart stänga av den utvärderande Användarens användarkonto, och därmed blockera Användarens tillgång till sådan information och sådana filer och till webbtjänsten om: Användaren vid någon tidpunkt inte efterlever dessa Användarvillkor, eller särskilt om Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om StudyBee på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet.

5. Integritet

5.1 StudyBee är måna om att skydda Användarens integritet och säkerhet. Alla personliga data som inhämtas av StudyBee från Användaren kommer att behandlas enligt StudyBees Personuppgiftsbiträdesavtal med Användarens Huvudman.

6. Information som Användaren lagt in i webbtjänsten

6.1 Delar av den information som Användaren lagt in i webbtjänsten bearbetas av StudyBee i enlighet med det Personuppgiftsbiträdesavtal vi inrättat med Användarens Huvudman.

6.2 StudyBee AB följer upp alla anmälningar om material som lagts in i webbtjänsten och som upplevs rasistiska, olagliga, eller som bryter mot upphovsrättslagen. StudyBee förbehåller sig rätten att ta bort sådant material som bryter mot tillämplig lag eller det Personuppgiftsbiträdesavtal vi inrättat med Användarens Huvudman.

7. Länkar, produkter och tjänster från tredje man på webbtjänsten

7.1 Dessa Användarvillkor är endast tillämpliga i webbtjänsten, vilken är aktiv då Användaren befinner sig på domänen www.studybee.se eller använder StudyBee’s tillägg till Google Chrome. Användarvillkoren är inte tillämpliga för andra webbsidor eller tillägg som ägs eller drivs av andra fysiska eller juridiska personer. StudyBee eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor, webbapplikationer eller andra informationskällor än webbtjänsten. StudyBee är inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller informationskällor och StudyBee stödjer eller godkänner inte och är inte ansvarig eller skadeståndskyldig för material på eller från sådana webbsidor, webbapplikationer eller informationskällor.

8. Datagaranti och backup

8.1 StudyBee garanterar inte avbrottsfri tillgång till webbtjänsten och kan inte hållas ansvariga för avbrott i tillgängligheten eller haveri på webbtjänsten som förorsakas av händelser utanför StudyBees kontroll. Ej heller ansvarar StudyBee för Användarens eventuella förlust av data till följd av händelser utanför StudyBees kontroll.

8.2 All data som tas bort från eller förändras av Användaren i StudyBees webbtjänst sparas på våra backup servrar i minst 7 dagar. Efter 7 dagar går data inte att återfå. Användaren kan när som helst inom denna 7 dagarsperiod kontakta StudyBee för att återfå förändrad eller raderad data.

8.4 All datakommunikation i webbtjänsten sker med Hypertext Transfer Protocol Secure (https). För att få tillgång till Tjänsten krävs också inloggning via Google Classrooms API. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med https.

9. Ansvarsbegränsning för icke betalande Användare

9.1 StudyBee ansvarar inte för förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser.

10. Överlåtelse och kvittning

10.1 StudyBee kan komma att överlåta hela eller delar av tjänstens utförande till tredje part, i vilket fall användaren kommer att informeras i god tid och få möjlighet att avsluta tjänsten.

11. Friskrivning beträffande webbtjänstens funktioner

11.1 Webbtjänsten är endast avsedd att hjälpa Användaren i undervisnings och inlärningsprocesser. StudyBee är ingen pedagogisk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren råd i pedagogiska bedömningsprocesser. Inga funktioner på webbtjänsten skall anses utgöra sådana råd.

12. Betalande registrerad användare

12.1 Utvärderande Användaren kan när som helst bli kund hos StudyBee. Om Användaren inte blir kund hos StudyBee under eller efter utvärderingsperioden, kan det medföra att Användaren inte får tillgång till vissa produkter, erbjudanden, funktioner eller resurser på webbtjänsten.

13. Upphovsrätt och varumärken

13.1 Användaren är införstådd med att webbtjänsten innehåller material som ägs av StudyBee, att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter.

13.2 Allt material i webbtjänsten är upphovsrättsligt skyddat under svensk upphovsrättslag (och, i tillämpliga fall, liknande utländsk lag) och StudyBee äger (eller har givits licens till) upphovsrätt i urvalet, sammanställningen, presentationen och förbättringen av sådant material.

13.3 Alla varumärken på webbtjänsten tillhör respektive ägare. StudyBee är firmanamnet och det registrerade varumärket som ägs av StudyBee AB, som tillsammans med eventuellt andra varumärken finns representerade på webbtjänsten. StudyBee affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktspartners och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på webbtjänsten.

14. Övrigt

14.1 Dessa Användarvillkor skall regleras och tolkas i enlighet med Konsumenttjänstlagen, Handelsbalken och allmänna avtalsrättsliga principer. Tvister i anledning av Användarens användning av webbtjänsten eller dessa Användarvillkors tillkomst, tolkning eller tillämpning skall, med uteslutande av andra forum, avgöras i Svensk domstol.

14.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös skall sådan bestämmelse anses som åtskild från Användarvillkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande skall inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall skall den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

14.3 Dessa Användarvillkor, tillsammans med StudyBees Personuppgiftsbiträdesavtal, StudyBees Köpavtal (om tillämpligt), utgör det fullständiga avtalet mellan Användaren och StudyBee. Om Användaren väljer att registrera sig som betalande användare på StudyBees webbtjänst och det uppstår någon motstridighet mellan innehållet i dessa Användarvillkor och innehållet i StudyBee Köpavtal skall StudyBees Köpavtal äga företräde.

Share