Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Studybee AB, org.nr 556905-6525, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö (”Bolaget”), är ett svenskt bolag registrerat i Sverige enligt svensk lag.

Din integritet är viktig för oss och vi tar därför ansvar för att skydda den i enlighet med denna policy om hantering av personuppgifter (”Policyn”), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”Dataskyddsförordningen”) samt andra vid var tid tillämpliga gällande lagar och förordningar.

Denna Policy förklarar (tillsammans med Bolagets användarvillkor (”Villkoren”) och andra dokument som det hänvisas till) vilka personuppgifter vi samlar in från och om dig eller som du lämnar till oss. Policyn förklarar också hur personuppgifter kan komma att användas utav oss.

Bolaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig (”Ansvarig”), ansvarar för en säker hantering av dina personuppgifter som behandlas i webbtjänsten Studybee och erbjuds som tillägg till Google Chrome (”Webbtjänsten”). Dina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna erbjuda Studybee till dig som användare (”Tjänsten”).

En Ansvarig är det företag som bestämmer syftet för varför dina personuppgifter samlas in och hanteras. Bolaget är Ansvarig då du som användare själv registrerat dina personuppgifter eller då dina personuppgifter registrerats av någon annan, exempelvis din lärare, i Webbtjänsten under en prövoperiod eller fram till dess att din skola väljer att prenumerera på Tjänsten genom att ingå avtal med Bolaget. Om din skola väljer att ingå avtal med Bolaget om Tjänsten så är din skola Ansvarig, och Bolaget blir ett så kallat personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är det företag som hjälper Ansvarig att spara och hantera personuppgifterna. Bolaget är alltså inte Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter i Webtjänsten från och med att sin skola ingår avtal med Bolaget. Policyn gäller enbart under den tid Bolaget är Ansvarig.

Bolaget har för hantering av personuppgifterna utsett Google Cloud Platform till personuppgiftsbiträde (”Biträdet”), som i egenskap av extern part kommer att behandla personuppgifter på uppdrag av Bolaget. Biträdet är marknadens ledande inom databassäkerhet och personuppgifterna lagras inom EU.

Som Ansvarig behandlar Bolaget dina personuppgifter. Behandlingen innebär att vi samlar in, lagrar och i vissa fall utför andra åtgärder på dina personuppgifter. För att vi ska få lov att behandla dina personuppgifter så ska sådan behandling ske på ett lagligt, korrekt, säkert och öppet sätt. Syftet med Policyn är att på ett tydligt sätt beskriva och informera din om behandlingen så att du ska vara medveten om dina rättigheter.

Om inget annat anges gäller Policyn inte för någon ytterligare information som har samlats in av oss på eller via en annan plats än genom Webbtjänsten. Vi ber dig att noggrant läsa igenom Policyn så att du förstår hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter.

2. Behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske för att personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan dig och Bolaget genom att du registrerat dig och möjliggöra att du kan använda Tjänsten.

Ändamålet/Syftet med behandlingen av sådana personuppgifter som är nödvändiga för avtalets fullgörande är för att du ska kunna registrera dig/registreras som användare av Webbtjänsten och för att Bolaget ska kunna erbjuda dig Tjänsten.

Ändamålet/Syftet med behandlingen av de personuppgifter som du samtycker till genom separat avtal om samtycke är för att du som användare ska kunna tillgodogöra dig samtliga verktyg som Webbtjänsten erbjuder samt för att öka användarvänligheten och -upplevelsen. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig, se mer om detta i Villkoren.

3. Känsliga personuppgifter behandlas inte

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter inom ramen för Tjänsten.

4. Information som vi samlar in om dig

Vi samlar in all den information som du lämnar till oss genom Webbtjänsten, se nedan under punkt 5.

Vi samlar även in olika typer av information automatiskt från och om användare av Webbtjänsten, t.ex. analyser av trafikflödet i Webbtjänsten. Sådan information innefattar bland annat information som vi samlar in när du navigerar i Webbtjänsten, däribland men utan begränsning till data om trafikflöde, plats, webbloggar, webläsarinformation, IP-adresser och annan kommunikationsdata. Personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies behandlas i enlighet med denna Policy.

5. Information som du lämnar till oss

Vi samlar in information som du lämnar till oss direkt via Webbplatsen. Exempel på sådan information är:

– förnamn,

– efternamn,

– kontaktuppgifter (e-post),

– annan information som du har lämnat frivilligt till oss via fritextfält i webbtjänsten eller på vår webbplats.

En del av personuppgifterna behandlas av oss p.g.a. dess nödvändighet för att vi ska kunna leverera Tjänsten till dig som användare, t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress.

Andra personuppgifter hanteras endast av oss om du uttryckligen samtyckt till det genom avtal. Exempel på sådana personuppgifter som du kan samtycka till är telefonnummer, postadress. Du kommer att få möjlighet att specifikt samtycka till behandling av sådana personuppgifter innan några uppgifter samlas in och sparas av oss. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke, redigera felaktiga personuppgifter eller neka profilering genom cookies och liknande. Personuppgifterna kommer att raderas omedelbart och senast inom en (1) månad efter det att du raderat ditt konto alternativt dragit tillbaka ditt samtycke till behandling om inte personuppgifterna fortsatt uppfyller ett legitimt ändamål för Bolaget för fortsatt behandling.

Om du har en profilbild i G Suite for Education länkas den till gränssnittet i StudyBee. Den sparas inte i StudyBees databas.

6. Användning av information

Vi använder den information som vi samlar in om dig eller som du lämnar till oss för följande ändamål:

– för att förse dig med information som du vill ha från oss,

– för att svara på frågor eller kommentarer från dig,

– för intern företagsutveckling och för att utforma strategier,

– för att utvärdera hur Webbtjänsten används och för att presentera Webbtjänsten och dess innehåll på ett lämpligt och effektivt sätt för dig,

– för att förbättra vår tjänst och meddela dig om ändringar i tjänsten,

– för att uppfylla våra legala förpliktelser,

– för att fullgöra avtalet med dig eller din skola,

– för att förse dig med den information, de produkter eller de tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig när du uttryckligen har samtyckt till att bli kontaktad av oss i detta syfte. Sådant samtycke kan när som helst återkallas av dig.

Vi samlar in dina personuppgifter för särskilda ändamål och vi kommer inte att behålla dessa längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål om vi inte har en legal skyldighet att göra det. Se punkt 2 ovan för de uttryckligt angivna ändamålen för behandlingen.

7. Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig rätt till ett antal rättigheter då vi behandlar dina personuppgifter. Syftet med Dataskyddsförordningen är att öka skyddet för dina personuppgifter, och därigenom dina fri- och rättigheter. Du har alltid rätt till klar och tydlig information, och klara och tydliga villkor för behandlingen av dina personuppgifter. I det fall något är oklart i Policyn, Villkoren eller annan information som du har fått, vänligen kontakta oss på info@studybee.se så att vi kan förklara detta närmre.

Du har rätt att vid registreringen tillgodogöra dig följande information:

– Personuppgiftsansvarig: Studybee AB, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, info@studybee.se,

– Dataskyddsombud: Ted Möller, ted@studybee.se

– Ändamålet med behandlingen av sådana personuppgifter som är nödvändiga för avtalets fullgörande är för att du ska kunna registrera dig/registreras som användare i Webbtjänsten och för att Bolaget ska kunna erbjuda dig Tjänsten,

– Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter som du samtycker till genom separat avtal om samtycke är för att du som användare ska kunna tillgodogöra dig samtliga verktyg som Webbtjänsten erbjuder samt för att öka användarvänligheten och -upplevelsen. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig.

– Kategorier av mottagare: Personuppgifterna kan komma att överföras till mottagare, se mer nedan i punkt 8,

– Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför Europeiska Unionen,

– Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge du är en registrerad användare hos Bolaget och kommer att raderas omedelbart och senast inom en (1) månad efter det att Användaren raderat sitt konto alternativt dragit tillbaka sitt samtycke till behandling om inte personuppgifterna fortsatt uppfyller ett legitimt ändamål för Bolaget för fortsatt behandling,

– Du har en rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter,

– Du har en rätt att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifterna eller att invända mot behandlingen,

– Du har en rätt till dataportabilitet av samtliga personuppgifter som behandlas p.g.a. ditt samtycke (vilket innebär att personuppgifterna kan flyttas till en annan Ansvarig om du vill),

– I det fall att du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter har du en rätt att dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst och kräva behandlingens upphörande,

– Du har en rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen,

– Dina personuppgifter kan komma att användas för profilering, alltså analysering av ditt beteende i Webbtjänsten, för att Bolaget ska kunna utveckla Webbtjänsten för att bättre passa den till ditt användande. Du kan närsomhelst kräva att vi upphör med sådan profilering.

8. Utlämning av information

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande utomstående parter i syfte att tillhandahålla och/eller förbättra våra produkter och tjänster:

– andra företag som Bolaget har ingått samarbetsavtal med, och leverantörer och/eller tjänsteleverantörer som vi använder för support för vår verksamhet.

– utomstående parter som hjälper oss att erbjuda eller förmedlar Tjänsten och Webbtjänsten. Dessa utomstående parter (t.ex. en samarbetspartner) har inte rätt att använda uppgifterna i något annat syfte än det som angivits av Bolaget. Bolaget kommer att informera berörda Användare innan sådan överföring av personuppgifterna sker.

– Bolaget kan dela Användares personuppgifter med utomstående parter i marknadsföringssyfte, men endast om Användaren godkänner att personuppgifterna lämnas ut.

Utöver vad som har angetts ovan kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för att:

– följa ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala skyldigheter,

– verkställa eller tillämpa våra användarvillkor för Webbtjänsten och andra avtal, och

– skydda rättigheter, egendom eller för att värna om säkerheten för Bolaget samt dess franchisebolag eller annan. Till detta räknas utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att tillhandahålla skydd mot bedrägerier.

Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter i Webbtjänsten och strävar efter att Webbtjänsten och Tjänsten ska vara helt säker utan möjlighet till läckage av personuppgifter, t.ex. genom hackerattacker. Vi möjliggör aldrig publik tillgänglighet till personuppgifter. Dock är det tyvärr inte helt säkert att överföra information via internet eller till Webbtjänsten. Även om vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att säkerheten för de uppgifter du överför till Webbtjänsten.

9. Rätten till information och rättelse

Du har rätt till att utan kostnad begära ut information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade eller borttagna. För att utnyttja någon av dessa rättigheter vänligen vänd dig till StudyBee via e-mail info@studybee.se.

10. Säkerhetsåtgärder och lagring

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering. All kommunikation till och från vår databas är krypterad med https för att öka skyddet för din personliga integritet.

Bolaget lagrar samtliga personuppgifter som behandlas hos Biträdet på Irland. Både Bolaget och Biträdet förbinder sig att inte för tredje man avslöja personuppgifter som lagras i Tjänsten. Sekretessåtagandet gäller så länge uppgifterna finns i Tjänsten och Bolaget är Ansvarig. Användaren ska följa alla av Bolaget meddelade regler om datasäkerhet. Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

11. Ändringar i Policyn

Samtliga ändringar i denna Policy publiceras av oss i Webbtjänsten tillsammans med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi gör några större eller betydande ändringar i Policyn meddelar vi detta på Webbtjänstens startsida eller via e-post.

12. Kontaktuppgifter

Kontakta oss på info@studybee.se om du har några frågor eller andra kommentarer i förhållande till vår Policy eller vår hantering av personuppgifter.

Share